หลายคนที่ทำอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ หรือมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้พิเศษอื่นใด จำเป็นต้องมีใบ 50 ทวิ เพื่อนำมาประกอบเป็นหลักฐานการยื่นภาษีประจำปี แล้วใบ 50 ทวิ คืออะไร จะได้มาได้อย่างไร?

ใบ 50 ทวิ หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร คือ หนังสือที่ผู้จ่ายเงินซึ่งได้ทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกให้กับผู้รับเงินซึ่งถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้เป็นหลักฐานการหักภาษี อาจถูกเรียกได้หลายแบบ เช่น ใบ 50 ทวิ, ใบหัก ณ ที่จ่าย และหนังสือรับรอง 50 ทวิ ซึ่งจะระบุรายละเอียดการหักภาษีไว้ทั้งหมดคำพูดจาก ทดลองสล็อต pg

ใบ 50 ทวิ จะได้รับเมื่อไหร่?
1. กรณีจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่านายหน้า ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆ แผนกบุคคลต้องออกภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ของปี ถัดจากปีที่มีการหัก ณ ที่จ่าย ในกรณีที่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกจากงานระหว่างปี ใบ 50 ทวิ จะถูกออกให้แก่ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกจากงานคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต
2. กรณีจ่ายเงินได้อื่น ๆ ฟรีแลนซ์ ออกในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย

  • ใบ 50 ทวิ เป็นเอกสารสำคัญที่ผู้มีรายได้ทุกคนต้องใช้ในการคำนวณภาษี และเป็นหลักฐานในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 91/90) ดังนั้น หากเลยกำหนดที่ควรจะได้ใบ 50 ทวิจากบริษัท แนะนำให้รีบติดต่อสอบถามแผนกบุคคลทันที หรือกรณีฟรีแลนซ์ติดต่อผู้จ่ายเงิน

ใบ 50 ทวิ หายไปแล้วทำอย่างไร?

  • ในกรณีที่ได้รับใบ 50 ทวิ มาแล้ว แต่ทำหายไป ต้องขอใบ 50 ทวิใหม่จากผู้จ่ายเงิน แผนกบุคคล หรือบริษัทนายจ้างเท่านั้น ไม่สามารถติดต่อขอที่กรมสรรพากรได้
  • ในกรณีใบ 50 ทวิ ฉีกขาด/ชำรุด สามารถขอให้ผู้จ่ายเงินออกใบแทนใบ 50 ทวิให้ได้ โดยถ่ายเอกสาร หรือพิมพ์เอกสารสําเนาคู่ฉบับ ซึ่งผู้ออกใบ 50 ทวิเก็บไว้ และเขียนข้อความว่า “ใบแทน” ไว้ด้านบนของเอกสาร จากนั้นลงลายมือชื่อรับรอง