ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย ดำเนินงานโครงการปรับปรุงทางแยกเป็นผิวจราจรคอนกรีต งานบำรุงถนนทางหลวงชนบทสาย ชร.1023 สาย จ.3 ผังเมืองรวมเชียงราย (ถนนเวียงบูรพา) อ.เมือง จ.เชียงราย ระยะทาง 1.105 กิโลเมตร(กม.)งบประมาณ 35.980 ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์

ซึ่งการดำเนินงานแบ่งเป็น งานซ่อมสร้างผิวทางลาดยางโดยการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้งานใหม่ (Pavement In-Place Recycling)ช่วง กม.ที่ 0+000-0+450 และทำการปรับปรุงทางแยกเป็นผิวจราจรคอนกรีต จำนวน 2 ทางแยก คือ ช่วง กม.ที่ 0+450-0+770 และ กม.ที่ 2+640-2+975 พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน โดยในช่วงที่ดำเนินการเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร กว้าง 9.50-13.00 เมตรคำพูดจาก เว็บสล็อตใหม่ล่าสุด

ถนนสายดังกล่าวเป็นถนนเลี่ยงเมือง (Bypass)ฝั่งตะวันออกของ จ.เชียงราย ประชาชนสามารถใช้เป็นเส้นทางลัดเพื่อเดินทางไปยัง อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ ได้อย่างสะดวกปลอดภัย รวมถึงช่วยเสริมศักยภาพการคมนาคมในพื้นที่ตัวเมืองและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รองรับปริมาณการเดินทาง/ขนส่งสินค้าระหว่างอำเภอ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต ตลอดจนเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมอย่างเป็นระบบ ทั้งทางบก น้ำ อากาศ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เป็นการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งได้อีกทางหนึ่งคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง