จากกรณีประกอบธุรกิจนำเที่ยวของ บริษัท อ้วนผอม อะราวด์ เดอะ เวิลด์ จำกัด หรือทัวร์ “อ้วน ผอม จอมเที่ยว” ยกเลิกทัวร์ ทำให้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก และเกิดความเสียหายกว่า 50 ล้านบาท ล่าสุด กรมการท่องเที่ยว ได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งร้องเรียนได้

ช่องทางร้องเรียน : ระบบออนไลน์และเดินทางด้วยตนเอง

1. อีเมล [email protected] ซึ่งเป็นช่องทางปกติในการรับเรื่องร้องเรียนของกรมการท่องเที่ยว

2. เดินทางมาร้องเรียนได้ตนเอง ที่กรมการท่องเที่ยว (บริเวณโถงกลาง) ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะคำพูดจาก เว็บตรงสล็อต

เตรียมเอกสารหลักฐาน 5 รายการ ดังนี้
1. รายการนำเที่ยวที่ซื้อ
2. ใบเสร็จรับเงิน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ชำระเงิน
4. หลักฐานการแจ้งยกเลิกการเดินทาง (ถ้ามี)คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง
5. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อความการแชตพูดคุยต่างๆ

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2141-3171 (ในเวลาราชการ) หรือ Call Center 0-2401-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง